O NÁS NABÍDKA OBJEDNÁVKA MÍSTO LÉTÁNÍ GALERIE KONTAKT

Všeobecné obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Ing. Radek Václavik, IČ: 14698099, je provozovatelem paraglidingových tandemových letů. Zajišťuje paraglidingové tandemové lety a s tím související činnosti (dále služby) prezentované na stránkách www.dooblak.cz. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Ing. Radkem Václavikem a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ).

Kontaktní údaje provozovatele služeb:

Ing. Radek Václavik

U stromovky 718

337 01 Rokycany – Plzeňské předměstí

IČ:              14698099

DIČ:           CZ6607251167

Tel: 774 723 543

e-mail:  radek@dooblak.cz

Korespondenční adresa:

Ing. Radek Václavik

Luční 548

330 33 Město Touškov

 

2) Vznik smluvního vztahu

Zákazník si může objednat a zakoupit služby na stránkách www.dooblak.cz, nebo osobně u poskytovatele služeb. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Úhradou kupní ceny za objednané služby vzniká smluvní vztah mezi Ing. Radkem Václavikem a objednatelem služby (zákazníkem).

Rezervací uhrazené služby (viz bod 3) Všeobecných obchodních podmínek) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

 

3) Rezervace služeb, platnost poukazu a možnost jejího prodloužení

Ing. Radek Václavik prodává časově otevřené poukazy (letenky, vouchery) opravňující k využití poskytovaných služeb a držitel takového poukazu tak má možnost zvolit si jemu vyhovující termín, popř. též místo poskytnutí služby. Každý poukaz je platný 12 měsíců od data zaslání či osobního převzetí poukazu a je možné jej využít během období, kdy se služby poskytují (duben - říjen). Platnost poukazu se dá ověřit u Ing. Radka Václavika. Rezervaci uhrazené služby s výběrem termínu a místa lokality lze provést prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.dooblak.cz, a to nejpozději v poslední den platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez jakékoliv náhrady, a závazek Ing. Radka Václavika k poskytnutí objednané služby tímto zaniká.

Držitel poukazu má možnost v době platnosti poukazu požádat poskytovatele služeb o prodloužení platnosti poukazu o dalších osm měsíců. Tato žádost je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 300,- Kč. Platnost poukazu může být prodloužena pouze na základě písemné žádosti zaslané na adresu: Ing. Radek Václavik, Luční 548, 330 33 Město Touškov, nebo na email: radek@dooblak.cz) a doručené nejpozději v poslední den platnosti poukazu.

 

4) Průběh služby

Detaily o průběhu služby (letu), uvedené na internetové stránce www.dooblak.cz, jsou jakýmsi vodítkem a naznačují, co na jednotlivých typech letů a služeb můžete čekat.

 

5) Omezení pro čerpání služeb

Hmotnost max. 120 kg, v případě letu Adrenalin 100 kg.  Věk minimálně 8 let. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící epilepsií, srdečními chorobami, s těžkým mentálním postižením.  Nevhodné pro těhotné ženy. K paraglidingovému tandemovému letu není zapotřebí potvrzení o lékařské prohlídce!

Objednatel služby je též povinen zajistit doprovod dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

 

6) Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Ing. Radek Václavik má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz paraglidingového tandemového létání.

 

7) Storno podmínky

Termín letu je již rezervován:

Zákazník může zarezervovaný termín stornovat nejpozději 12 hodin před realizací služby. Ing. Radek Václavik má právo službu z důvodů vyšší moci (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) stornovat i v době kratší než 12 hodin před její realizací. V takovém případě bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. V tomto případě zákazník nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Termín letu ještě není rezervován:

Zákazník může ve lhůtě 2 měsíce od data nákupu služby požádat o vrácení peněz. Vrátit lze poukaz (balíček) pouze v původním a neporušeném stavu. Za tuto operaci však musí zákazník zaplatit Ing. Radkovi Václavikovi  manipulační poplatek v hodnotě 300,- Kč plus DPH. Tato částka bude odečtena z částky, která bude zákazníkovi vrácena.

Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí poukazu. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.

 

8) Změna termínu

Zákazník může během platnosti poukazu změnit již objednaný termín služby. Ing. Radek Václavik si nebude za tuto operaci účtovat žádné poplatky. Při změně termínu zákazníkem je nutné, aby zákazník emailem nebo telefonicky kontaktoval Ing. Radka Václavika a domluvil si s ním náhradní termín.

Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní nebo pokud stornuje rezervovaný termín později než 12 hodin před plánovaným poskytnutím služby, je aktivita považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody či nároku na náhradní termín.

9) Ceny

Cena služby je sjednána na základě dohody mezi objednatelem a Ing. Radkem Václavikem. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu na internetových stránkách www.dooblak.cz a je uvedena včetně DPH.

10) Distribuce

Poukazy jsou zasílány prostřednictvím kooperujících distribučních společností. Proto Ing. Radek Václavik nenese odpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci. Poukaz je neplatný, pokud je poškozen nebo jinak znehodnocen. Ing.  Radek Václavik nenese odpovědnost za ztrátu nebo krádež poukazu.

11) Reklamace

Ing. Radek Václavik je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta.

Ing. Radek Václavik reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit.

Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.

11) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jejích změn. Objednatel, popř. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení poukazů, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, popř. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.